ÜYE GİRİŞİ
Mail
Parola
LİNKLER
Tüzük
PEDİATRİK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
BÖLÜM – I
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
DERNEĞİN ADI
MADDE 1 – Derneğin adı:Pediatrik dermatoloji Derneği’dir.
DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE 2 – Derneğin merkezi Kayseri’ dedir.
BÖLÜM –II
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE 3-Derneğin amacı:Pediatrik dermatoloji ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak,yaptırmak,yapılan araştırmaları desteklemek,eğitim ve araştırma yapmak için gerekli ortamları sağlamak,pediatrik yadermatoloji ile uğraşan hekimler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek,desteklemek,pediatrik dermatolojinin sorunlarını araştırmak ve çözüm yolları bulmak,pediatrik dermatoloji üzerine eğitim ve araştırma bursları vermek,süreli ve süresiz yayınlarda bulunmak,yayınlanan eserlere destek sağlamak,ortak ihtiyaçlara yönelik ve üyelerinin göre alanına giren konu ve birimlerde faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve korunmasını sağlamak olup,bu amaçları gerçekleştirebilmek için yürütülecek faaliyetler şunlardır:
a)      Üye kaydetmek
b)      Pediatrik dermatolojinin geliştirilmesine çalışmak,
c)      Hizmette verimliliğin gerçekleştirilmesi,modern eğitim olanaklarının sağlanması ve uygulanması için araştırmalar yapmak,önerilerde bulunmak,bu konularda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
d)      Üyelerine araç ve gereç yardımında bulunmak,
e)      Kongre,simpozyum,konferans,seminer,panel,sergi,yarışma,konser düzenlemek,
f)       Pediatrik dermatoloji alanında inceleme,araştırmalar yapmak,yayınlar çıkarmak,
g)      Üyelerin eğitimi için gerekli olan kitap,dergi,vb temin etmek,
h)      Üyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma muhtaç hallerinde,idari veya kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde üyelerini temsil etmek veya ettirmek,
i)        Ödüller vermek,
j)        Pediatrik dermatoloji ile uğraşanlar ve tıp biliminin diğer mensupları,hastaları arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar ,eğlenceler düzenlemek,
k)      Başka kuruluşlarla ortak çalışmalar,toplantılar,konferanslar,seminerler,simpozyum ve kongreler düzenlemek,
l)        Mesleki alanda inceleme ve araştırma yapmak için,üyelerinin(bir yılı geçmemek şartıyla)yurt dışına gönderilmelerini sağlamak,
m)    Derneğin amacını gerçekleştirmek için genel kurul kararı ile ticari işletmeler kurmak,işletmek,gayri menkul almak,satmak,kiralamak.Dernek gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tesis eder ve tasarruf edebilir,rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir,
n)      Dernek bağış ve yardım kabul edebilir.         
BÖLÜM – III
DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ
DERNEK KURUCULARI
MADDE 4- Kurucu üyelerin:
No:
Adı Soyadı
Meslek veya Sanatı
Tabiiyeti
1
Ümit Ukşal
Öğretim Üyesi
T.C
2
Serap Utaş
Öğretim Üyesi
T.C
3
Türkan Patıroğlu
Öğretim Üyesi
T.C
4
Ruhan Düşünsel
Öğretim Üyesi
T.C
5
Selim Kurtoğlu
Öğretim Üyesi
T.C
6
Muammer Eşrefoğlu Seyhan
Öğretim Üyesi
T.C
7
Deniz Yücelten
Öğretim Üyesi
T.C
       
MADDE 5- Üyelik: asil üyeler ve fahri üyeler olmak üzere iki şekilde oluşur. 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. Ve 16. Maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile derneğe üye olunabilir.
            Asil üyeler; dermatoloji ve pediatri konusunda eğitim görmüş, bu alanlarda uzmanlığını almış ve bu konulara ilgisi olan hekimlerdir.
            Fahri üyeler; pediatrik dermatoloji konusunda hizmette bulunmuş veya bu konuların gelişmesi, geliştirilmesi konusunda fikir ve eserler üretmiş olanlar ile derneği maddi ve manevi bakımdan desteklemiş bulunan gerek Türk vatandaşları, gerekse yabancılar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kayıt ve kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına ancak davet ile katılabilir ve oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.
            Derneğe üye olmak isteyen asil ve fahri üyeler, yönetim kurulu başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bu dilekçeyi karara bağlayıp, başvuru sahibine üye kabul edilip edilmediğini bir yazı ile bildirir. Ancak dernek yönetim kurulu, üyelik talebi olmadan da uygun göreceği kişilere fahri üyelik sıfatı verebilir.
            Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye en az altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
a)      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b)      Verilen görevlerden sürekli kaçmak,
c)      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını üç ay içinde ödememek,
d)      Dernek organlarınca çıkarılan kararlara uymamak ve bu kararları engellemeye çalışmak,
e)      Meslekle ilgisi sona eren her üyenin dernek üyeliği devam eder. Ancak, meslekten atılanlar yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilirler.
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.
ÜYELİK HAKLARI
MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (fahri üyeler hariç) genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunun bizzat kullanmak zorundadır.
BÖLÜM – IV
DERNEK ORGANLARI
MADDE 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
a)      Genel Kurul
b)      Yönetim Kurulu
c)      Denetleme Kurulu
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 10- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
TOPLANMA ZAMANI
MADDE 11- Genel kurul iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
            Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
            Genel kurul toplantıya yönetimce çağrılır.
            Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ
MADDE 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
            Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
            Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, mektupla veya toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
            Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ
MADDE 13- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Ancak dernek merkezinin toplantı için yeterli olmadığı durumlarda, üyelere duyurmak ve ilanda belirtmek şartı ile yönetim kurulunca belirlenen yerde yapılır. Ancak genel kurul toplantıları her halükarda dernek merkezinin bulunduğu il dışında yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 14- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
            Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
            14. maddede belirtilen tam sayı sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
            Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı saatinden itibaren bir saat hükümet komiseri beklendikten sonra, hükümet komiserinin gelmediği bir tutanakla tevsik edilir. Daha sonra genel kurul gündemine geçilir.
            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
            Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
            Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE 16- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az ondan biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.
a)      Dernek organlarının seçilmesi,
b)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)      Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d)      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f)       Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak,
g)      Derneğin feshedilmesi,
h)      Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL ŞEKİLLERİ
MADDE 18- Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
            Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI
YÖNETİM KURULU
MADDE 19- Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b)      Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c)      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d)      Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
e)      Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine, rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
f)       Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
g)      Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
h)      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
i)        Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
İÇ YÖNETMELİK
MADDE 20- Derneğin idari işlerini yürütme şekli ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak iç bir yönetmelikle gösterilir.
            Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler.
            Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.
            Kararlar oy çokluğu ile alınır.
            Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
MADDE 21- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar suretiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
DENETLEME KURULU
MADDE 22- Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme kurulunun görevleri:
a)      En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
b)      Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
c)      Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
ORGANLARA SEÇİLENLERİ İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük idare amirliğine yazı ile bildirilir.
BÖLÜM – V
YILLIK AİDAT MİKTARI
MADDE 24- Üyeler derneğe ilk üye olduklarında “ilk giriş aidatı” olarak 10.000.000TL ve yıllık aidat miktarı olarak da 10.000.000TL öderler. Bu miktarı arttırmaya genel kurul yetkilidir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 25- Derneğin gelir kaynakları:
a)      Üye aidatı,
b)      Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kurs, seminer, simpozyum, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c)      Derneği mal varlığından elde edilen gelirler,
d)      Bağışlar ve yardımlar,
e)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için gerekli yasal izinleri alması gerekir.
YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER
MADDE 26- Dernek, siyasi partilerden ve yasal olarak yardım alması yasak olan kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 27- Dernek, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri hakkında yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı resmi gazetede yayınlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.
GELİR VE GİDERLERDE USUL
MADDE 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.
             Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamaz ise, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.
             Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.
             Bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
             Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.
DERNEĞİN HARCAMALARI
MADDE 29- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.
            Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinden birinin çift imzası ile mümkündür.
BÖLÜM – VI
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 30- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
            Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birimler metinler hazırlayıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.
BÖLÜM – VII
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 31- Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek şartı ile tüzük değiştirilebilir.
            Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.
BÖLÜM – VIII
DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 32- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
            Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
            Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
            Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.
            Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda uygulanır. 

HUKUK EKSİKLİĞİ
MADDE 33- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu`nun, bu durumda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu`nun hükümleri uygulanır.
BÖLÜM – IX
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MADDE 1-
 
Adı Soyadı
Meslek veya Sanatı
1
Ümit Ukşal
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
2
Serap Utaş
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
3
Türkan Patıroğlu
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
4
Ruhan Düşünsel
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
5
Selim Kurtoğlu
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
6
Muammer Eşrefoğlu Seyhan
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
7
Deniz Yücelten
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi